Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen „Kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakoupeného u společnosti Emotio s.r.o. (dále jen „Prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu www.emotio.cz.
Pokud potřebujete získat jakékoliv informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 739 401 098 nebo e-mailem na adrese info@emotio.cz.

I. Obecné podmínky reklamace
Povinnosti Kupujícího:
Kupující je povinen ve vlastním během převzetí zboží nakupovaného prostřednictvím internetového obchodu www.emotio.cz provést prohlídku obalu a dodaného zboží. Pokud při takové prohlídce zjistí známky poškození obalu, může odmítnout převzetí zásilky, avšak o tomto je povinen informovat prodávajícího na emailovou adresu info@emotio.cz. V případě shledání optických vad na zboží je kupující povinen ihned informovat dopravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.
V případě pozdější reklamace v záruční době může Kupující uplatnit reklamaci u Prodávajícího jednou z následujících možností:
• Na e-mailovou adresu info@emotio.cz
• Poštou na adresu Emotio s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 10

Povinnosti Prodávajícího:
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

II. Délka záruky
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit na 30 měsíců. Pokud je výrobek reklamován nebo přijat do záruční opravy, je následně záruční lhůta o dobu řešení reklamace prodloužena.

III. Záruční podmínky
Všeobecná ustanovení:
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. Převzetím zboží Kupující stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud Kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen o těchto nesrovnalostech bezodkladně informovat Prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
• mechanickým poškozením zboží,
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo na eshopu www.emotio.cz
• neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

Uplatnění záruky
Pro nahlášení zjištěných vad či informování se o stavu nahlášených reklamací je přednostně určen e-mail: info@emotio.cz
V zaslaném emailu je nutné přesně specifikovat závadu doložit prodejní doklad a popsat upřednostňovaný způsob řešení reklamace včetně bankovního spojení pro případné vrácení peněžních prostředků. K tomu je možné využít přiložený formulář.

IV. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.